Enterprise resource Planning) ERP) :

برنامه ریزی منابع سازمانی شامل طیف وسیعی ازفعالیتهای مختلفی است که به بهبود عملکرد یک سازمان منتهی می شود و تمام فرایند های یک سازمان را در یک سیستم جمع می کند.

 

Customer relationship management) CRM) :

 مدیریت ارتباط با مشتری که در جمع آوری اطلاعات ازمشتریان ، افزایش سرعت عمل شما در پاسخگویی به آنها و در نهایت افزایش رضایتمندی مشتری که منجر به فروش بیشتر می شود .

 

European Foundation for Quality management) EFQM) :

مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها را اندازه گیری می کند این مدل به سازمانها کمک

می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی کنند سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حل های بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را جدانمایند .