88103340-1 : تلفن تماس

88103342 :   دورنگار

 ایمیل  : info@samandish.com

وبسایت : www.samandish.com

 تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان 19 پلاک 13 واحد101 : آدرس